سخنان بزرگان درباره خیانت


هر که خیانت ورزد، دستش در حساب بلرزد.((؟)) 


هر کس که به راز دیگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشاید مانند آن است که به خیانت و فساد آلوده شده است.((؟)) 


هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مکن.((اشو)) 


راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر)) 


در وجود هر یک از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود.((پل والری)) 


اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد، این اشتباه او است و اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد، این اشتباه تو است.((دالایی لاما)) 


نخستین خیانت، جبران ناپذیر است و از طریق واکنش زنجیره ای، خیانت های دیگری را بر می انگیزد که هر کدام از آنها ما را بیش از پیش از خیانت پیشین دور می کند.((میلان کوندرا))

/ 0 نظر / 91 بازدید