هدف زندگی


سال ها پیش،حاکمی به یکی ازسوارکارانش گفت: مقدارسرزمین هایی را که بتواند با اسبش طی کندرابه او

خواهد بخشید. همانطورکه انتظار میرفت،اسب سوار به سرعت برای طی کردن هرچه بیشتر سرزمینها سوار

بر اسبش شد و با سرعت شروع کرد به تاختن. باشلاق زدن به اسبش با آخرین سرعت ممکن می تاخت و می

تاخت. حتی وقتی گرسنه وخسته بود ،متوقف نمیشدچون میخواست تاجایی که امکان داشت سرزمینهای

بیشتری راطی کند. وقتی مناطق قابل توجهی را طی کرد ه بود به نقطه ای رسید . خسته بود وداشت میمرد. از

خودش پرسید: چراخودم را مجبور کردم تاسخت تلاش کنم واین مقدر زمین بدست بیاروم؟درحالی که در حال

مردن هستم وتنهابه یک وجب خاک برای دفن کردنم نیاز دارم

 

داستان بالاشبیه سفرزندگی خود مان است. برای بدست آوردن ثروت،قدرت وشهرت سخت تلاش میکنیم واز

سلامتی وزمانی که باید برای خانواده صرف کرد،غفلت میکنیم تا با زیبایی ها وسرگرمی هایاطرافمان که دوست

داریم مشغول باشیم.

وقتی به گذشته نگاه میکنیم. متوجه خواهیم شدکه هیچگاه به این مقدار احتیاج نداشتیم اما نمیتوان آب رفته را

به جوی باز گرداند.

زندگی تنها پول درآوردن وقدرتمند شدن وبدست آوردن شهرت نیست. زندگی قطعا فقط کار نیست،بلکه کار

تنها برای امرار معاش است تا بتوان از زیبایی ها و لذت ها ی زندگی بهره مند شد واستفاده کرد. زندگی تعادلی

است بین کار وتفریح ،خانواده واوقات شخصی . بایستی تصمیم بگیری که چه طور زندگت را متعاد ل کنی. اولویت

هایت راتعریف کن وبدان که چه طور میتوانی با دیگران به توافق برسی اما همیشه اجازه بده که بعضی از

تصمیماتت بر اساس غریزه درونیت باشد. شادی معنا وهدف زندگی است. هدف اصلی وجود انسان. اما شادی معنا

های  متعددی دارد. چه نوع شادی را شما انتخاب می کنید؟چه نوع شادی روح بلند پروازتان را ارضا خواهد کرد؟

 

The purpose of life

 

A long time ago, there was an Emperor who told his horseman that if he could ride on his horse and cover as much land area as he likes, then the Emperor would give him the area of land he has covered.

Sure enough, the horseman quickly jumped onto his horse and rode as fast as
possible to cover as much land area as he could. He kept on riding and riding,

 

 


 

 

whipping the horse to go as fast as possible. When he was hungry or tired, he did not stop because he wanted to cover as much area as possible.

Came to a point when he had covered a substantial area and he was exhausted

/ 0 نظر / 25 بازدید