تاريخ : ۱۳٩٠/٦/٢ | ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : عباس خسروی

 

داستان کوهستان

پسری همراه با پدرش درکوهستان پیاده روی می کردندکه ناگهان پسربه زمین می خورد وآسیب می بیند و ناخود

آگاه فریاد میزند: "آآآه ه ه ه ه "

باتعجب صدا ی تکرار را از جایی در کوهستان می شنود. "آآآه ه ه ه ه"

باکنجکاوی،فریادمیزند:"توکی هستی؟"

صداپاسخ میدهد:"توکی هستی"

سپس با صدای بلند درکوهستان فریادمی زند:" ستایشت میکنم"

صدا پاسخ می د هد:" ستایشت میکنم"

به خاطر پاسخ عصبانی می شود وفریاد می زند:"ترسو"

جواب رادریافت می کند:"ترسو"

به پدرش نگاه می کند ومی پرسد:" چه اتفاقی افتاده؟ "


 

پدرخندیدوگفت:" پسرم،گوش بده"

این بار پدرفریاد میزند: " توقهرمانی"

صداپاسخ می دهد : " توقهرمانی"

پسرشگفت زده می شود،امامتوجه موضوع نمی شود.

سپس پدرتوضیح میدهد: " مردم به این پژواک می گویند،اما این همان زندگیست"

زندگی همان چیزی راکه انجام میدهی یامی گویی به تو برمی گرداند.

زندگی ماحقیقا بازتابی ازاعمال ماست.

اگردردنیاعشق بیشتری می خواهی،عشق بیشتری رادر قلبت بیافرین.

اگربدنبال قابلیت بیشتری درگروهت هستی. قابلیتت رابهبود ببخش.

این رابطه شامل همه چیز وهمه ی جنبه های زندگی می شود.

زندگی هرچیزی را که به آن داده ای به توخواهد داد.

زندگی تو یک اتفاق نیست،انعکاسی از وجود توست.

 

Mountain Story

 

 

 

"A son and his father were walking on the mountains.

Suddenly, his son falls, hurts himself and screams: "AAAhhhhhhhhhhh!!!" To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain: "AAAhhhhhhhhhhh!!!"

Curious, he yells: "Who are you?"

He receives the answer: "Who are you?"

And then he screams to the mountain: "I admire you!" The voice answers: "I admire you!"

Angered at the response, he screams: "Coward!" He receives the answer: "Coward!"

He looks to his father and asks: "What's going on?"
The father smiles and says: "My son, pay attention."
Again the man screams: "You are a champion!"
The voice answers: "You are a champion!"
The boy is surprised, but does not understand.

Then the father explains: "People call this ECHO, but really this is LIFE. It gives you back everything you say or do.

Our life is simply a reflection of our actions.

If you want more love in the world, create more love in your heart.

If you want more competence in your team, improve your competence.

 

This relationship applies to everything, in all aspects of life;
Life will give you back everything you have given to it."

 

YOUR LIFE IS NOT A COINCIDENCE. IT'S A REFLECTION OF YOU!" -- Unknown Author

   • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول