تاريخ : ۱۳٩٠/٦/۱ | ٩:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : عباس خسروی

 


سال ها پیش،حاکمی به یکی ازسوارکارانش گفت: مقدارسرزمین هایی را که بتواند با اسبش طی کندرابه او

خواهد بخشید. همانطورکه انتظار میرفت،اسب سوار به سرعت برای طی کردن هرچه بیشتر سرزمینها سوار

بر اسبش شد و با سرعت شروع کرد به تاختن. باشلاق زدن به اسبش با آخرین سرعت ممکن می تاخت و می

تاخت. حتی وقتی گرسنه وخسته بود ،متوقف نمیشدچون میخواست تاجایی که امکان داشت سرزمینهای

بیشتری راطی کند. وقتی مناطق قابل توجهی را طی کرد ه بود به نقطه ای رسید . خسته بود وداشت میمرد. از

خودش پرسید: چراخودم را مجبور کردم تاسخت تلاش کنم واین مقدر زمین بدست بیاروم؟درحالی که در حال

مردن هستم وتنهابه یک وجب خاک برای دفن کردنم نیاز دارم.


 

داستان بالاشبیه سفرزندگی خود مان است. برای بدست آوردن ثروت،قدرت وشهرت سخت تلاش میکنیم واز

سلامتی وزمانی که باید برای خانواده صرف کرد،غفلت میکنیم تا با زیبایی ها وسرگرمی هایاطرافمان که دوست

داریم مشغول باشیم.

وقتی به گذشته نگاه میکنیم. متوجه خواهیم شدکه هیچگاه به این مقدار احتیاج نداشتیم اما نمیتوان آب رفته را

به جوی باز گرداند.

زندگی تنها پول درآوردن وقدرتمند شدن وبدست آوردن شهرت نیست. زندگی قطعا فقط کار نیست،بلکه کار

تنها برای امرار معاش است تا بتوان از زیبایی ها و لذت ها ی زندگی بهره مند شد واستفاده کرد. زندگی تعادلی

است بین کار وتفریح ،خانواده واوقات شخصی . بایستی تصمیم بگیری که چه طور زندگت را متعاد ل کنی. اولویت

هایت راتعریف کن وبدان که چه طور میتوانی با دیگران به توافق برسی اما همیشه اجازه بده که بعضی از

تصمیماتت بر اساس غریزه درونیت باشد. شادی معنا وهدف زندگی است. هدف اصلی وجود انسان. اما شادی معنا

های  متعددی دارد. چه نوع شادی را شما انتخاب می کنید؟چه نوع شادی روح بلند پروازتان را ارضا خواهد کرد؟

 

The purpose of life

 

A long time ago, there was an Emperor who told his horseman that if he could ride on his horse and cover as much land area as he likes, then the Emperor would give him the area of land he has covered.

Sure enough, the horseman quickly jumped onto his horse and rode as fast as
possible to cover as much land area as he could. He kept on riding and riding,

 

 


 

 

whipping the horse to go as fast as possible. When he was hungry or tired, he did not stop because he wanted to cover as much area as possible.

Came to a point when he had covered a substantial area and he was exhausted
and was dying. Then he asked himself, "Why did I push myself so hard to cover
so much land area? Now I am dying and I only need a very small area to bury
myself."

 

The above story is similar with the journey of our Life. We push very hard

everyday to make more money, to gain power and recognition. We neglect our health , time with our family and to appreciate the surrounding beauty and the hobbies we love.

 

One day when we look back , we will realize that we don't really need that much, but then we cannot turn back time for what we have missed.

Life is not about making money, acquiring power or recognition. Life is definitely not about work! Work is only necessary to keep us living so as to enjoy the
beauty and pleasures of life. Life is a balance of Work and Play, Family and
Personal time. You have to decide how you want to balance your Life. Define
your priorities, realize what you are able to compromise but always let some of your decisions be based on your instincts. Happiness is the meaning and the
purpose of Life, the whole aim of human existence. But happiness has a lot of
meaning. Which king of definition would you choose? Which kind of happiness
would satisfy your high-flyer soul?

   • صدای روزانه
  • بک لینک
  • کارت شارژ همراه اول